ریل آسانسور

ریل آسانسور

  • ehsanp136 
ریل ها، اجزای فلزی با مقطع تی می باشند که برای هدایت کابین یا وزنه تعادل استفاده می شوند. انواع ریل ها از نظر اسمی عبارتند از T5 ، T9 ، T16 و T125 .